Новости Публикации

Критериуми за транспарентност и одговорност

ERGO Network заедно со организационите членки – Центар за застапување и истражување на Ромите (Словачка), Рома Актив Албанија (Албанија), Слово 21 (Чешка), Фондација Автономија
(Унгарија), ОТАХАРИН (Босна и Херцеговина), РРОМА (Македонија), Млади Роми (Црна Гора) и нулта дискриминација (Турција) – изработи збир на критериуми за транспарентност и одговорност за организациите на локално ниво со цел да ги зајакнат организациите на граѓанското општество.

Користењето на критериумите ќе даде повеќе легитимност, подобри можности за прибирање финансиски средства и поголема доверба од нивото на грасрут и институциите, како и во крајна линија ќе ја зајакнат моќта на организациите на граѓанското општество.

Да се биде транспарентен и одговорен е важен предуслов за ефективноста на граѓанското општество што сериозно се сфаќаат од страна на нејзините институционални колеги и други партнери.

Публикацијата „КРИТЕРИУМИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОДГОВОРНОСТ – Зајакнување на ромското граѓанско општество како независни и транспарентни организации за надгледување“ може да се симне од тука.

Критериумите за транспарентност беа креирани од ERGO Network со поддршка на Меѓународниот Вишеградски фонд во рамките на “Заедничката иницијатива за зајакнување на ромското граѓанско општество во Западен Балкан и Турција” и “Ромите вклучени во социјална Европа”.

Оваа публикација добива финансиска поддршка од Програмата на Европската унија за вработување и социјални иновации “EaSI” (2014-2020). За повеќе информации консултирајте се со: http://ec.europa.eu/social/easi.

Публикацијата е подготвена со помош на Европската унија преку ИПА програмата за граѓанско
општество.
Содржината на оваа публикација е единствената одговорност на ERGO Network и на ниеден начин не може да се земе да ги одразува ставовите на Европската унија. Комисијата не е одговорна за каква било корист што може да се направи од информациите што ги содржи.

Со финансиска поддршка од Меѓународниот Вишеградски фонд: https://www.visegradfund.org/.